Tiệc báo hỷ của cặp đôi Tim & Ava tại bar Hà Nội - Công Ty Sự Kiện Venus - Nhà Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp